DOUBLE BILL 2017: How to do things with Romance: a prologue and RUDY

-a lot of dancing and two performances in one evening: How to do things with Romance: a prologue and RUDY, with a break in between.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Photographs by Myrbacka Photography / Sophia Hogman

Stockholm 5/6, MDT  http://mdtsthlm.se/program/3066/

Copenhagen 14/6 in  a TRIPLE BILL with the tectonics volume II by DANSEatelier! http://www.dansehallerne.dk/en/performance/thecarrierbag-festival/

The Åland Islands 28/6 in collaboration with the Nordic Institute on the Åland Islands http://www.nipa.ax/nyheter/dansforestallning-utmanar-maktstrukturer-och-normer
Scroll down for swedish.

How to do things with Romance: a prologue is danced by:

Klara Sjöblom, Klara Utke Acs, Anna-Maria Ertl, Lisen Pousette, Anna Bontha, Elise Sjöberg, Lisa Schåman, Ellen Söderhult, Anna-Karin Domfors, Oda Brekke, Gry Tingskog, Tiia Kasurinen, Susanna Ujanen, Ida Arenius, Michelle Persson and Minna Berglund.
On drums: Cissi Efraimsson & Josefina Pukitis.
Costume design-embroideries: Chloe Chignell.
Light design: Ronald Salas.
Choreography: Ellen Söderhult.

Drummers in Stockholm: Cissi Efraimsson and Josefina Pukitis

Drummers in Copenhagen: Emilie Brandt and Sarah Kebedech Ziebe

Drummers in Mariehamn: Amanda Blomqvist och Josefina Pukitis.

Big and special thanks to: Moa Autio, Eliisa Erivalo, Anna Pehrsson, Sanna Söderholm, Nicoline Persen, Nicoline Neidert, Halla Ólafsdóttir, Carima Neusser, Emma Strandsäter, Vanessa Virta, Maia Means, Elise Brewer and Anna Grip

RUDY is performed by Klara Sjöblom, Klara Utke Acs, Anna-Maria Ertl, Lisen Pousette, Anna Bontha, Elise Sjöberg, Lisa Schåman, Ellen Söderhult, Anna-Karin Domfors, Oda Brekke, Gry Tingskog, Tiia Kasurinen, Susanna Ujanen, Ida Arenius, Michelle Persson and Minna Berglund.
Concep and direction: Ellen Söderhult
Light design by Ronald Salas.
The text read during the show is written by Anna Bontha

Contributing choreographers + supporting and contributing dancers: Alex Nagy, Emma Strandsäter, Hampus Bergenheim, Jilda Hallin, Lisa Nilsson, Lisen Ellard, Max Wallmeier, Elise Brewer, Chloe Chignell, Frankie Snowdon, Carima Neusser, Austeja Vilkaityte, Greta Bernotaite, Imre Vass, Ainhoa Hernandez, Karis Zidore, Naya Moll, Olivia Riviere, Sandra Liaklev, Lea Vendelbo Petersen, Emilia Gasiorek, Ivey Wawn, Laura Ramirez, Tamara Algere, Leah Landau, Snorre Jeppe Hansen and Vanessa Virta.

 

How to do things with Romance: a prologue

As a notion romance holds a spectra of feelings such as passion, affinity, affection, tenderness, empathy, compassion and devotion. But romance is also a socio-cultural construction. How to do things with Romance: a prologue is a sporty punk ballet that experiments with romance out of a cultural historical perspective. The love stories and sport movies from Hollywood’s film history which have inspired the work with this piece have been shaped in a male dominated industry where women often have been objectified and represented as bearers of meaning but not makers of meaning. This dance by many is an attempt to propose, perform and speculate in other interpretations of the romantic.

Thinking of romance as portrayed in movies, ballets, music videos, TV-series, it appears as maybe not having as much to do with content, as with a use of effects to create or reinforce stereotypes, norms and produce specific desires and dreams, deeply grounded in consumerism and the idea of ownership. The piece rests on an interest in what could happen if the positive properties of romance were reinterpreted and used to other ends.

Also, how does romance relate to love, or to a less exclusive understanding of the notions such as this one: ”Courtly love does not love the self any more than it loves the whole universe in a celestial or religious way” (Bodies without organs, A thousand Plateaus by Gilles Deleuze och Félix Guattari, 1987). This dance is a throw as in the etymological meaning of dance and ballet – ballein – ballistics – to throw as if to hit. It is a willful throw off balance to lose the meaning of romance and perform it anew. Welcome to something like a riot grrrl influenced sporty punk ballet.

18581544_10156147525041978_7944343125512184411_n (1)

Photo by Elise Brewer

RUDY
‘What if we shift the question from ‘who do I want to be?’ to the question, ‘what kind of life do I want to live with others?’ Judith Butler

Understanding dance as a continuous negotiation between historical, collective and personal habits, norms, and desires, her question felt like an important, impracticable but inspiring starting point for a dance by many. It became clear that to support, submit to, and care for a proposal and to fill the verb ”following” with agency was important. In a wish to unveil what norms and ideologies reside within dance performance. it started with questioning not the form dance takes, but for what reasons and what dance’s purposes potentially could be. This, out of the ambition to not take any purpose for granted.

In this performance individual dance histories, dreams, desires and memories reappear, to collide with other ones and be compiled to a new oneness. Taken out of contexts the separate dances constitute a new whole that make altered meanings appear, open for other readings and different understandings. Out of a view on creativity as collective and art as more than the production of artefacts RUDY proposes a calm moment where empathy, care, following, supporting, repeating and imitating are considered vital aspects of art.

The previosly participating dancers and choreographers of RUDY have contributed to and supported this performance. Thank you Alex Nagy, Emma Strandsäter, Hampus Bergenheim, Jilda Hallin, Lisa Nilsson, Lisen Ellard, Max Wallmeier, Elise Brewer, Chloe Chignell, Frankie Snowdon, Carima Neusser, Austeja Vilkaityte, Greta Bernotaite, Imre Vass, Ainhoa Hernandez, Karis Zidore, Naya Moll, Olivia Riviere, Sandra Liaklev, Lea Vendelbo Petersen, Emilia Gasiorek, Ivey Wawn, Laura Ramirez, Tamara Algere, Leah Landau, Snorre Jeppe Hansen and Vanessa Virta.

rudy eb

Photo by Eleanor Bauer

The performances are supported by: Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Kulturfonden för Sverige och Finland, Stockholms Stad, Köttinspektionen Dans, Ålands Kulturdelegation.

På svenska:

How to do things with Romance är ett koreografiskt projekt med ambition att utforska romantik ur ett sociologiskt,feministiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Utgångspunkten är en subjektivt upplevt internaliserad och mainstream idé om romantik, starkt influerad av Hollywoodfilmer, musik och musikvideor från en västerländsk musikindustri. Med ett spektrum av känslor som ömhet, passion, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring är romantik ett älsklingstema i många former av gestaltande. Romantik kan vara intensifierat, förtätat upplevande men är också en socio-kulturell konstruktion. Men definitionen av romantik är också formad av konsumtionssamhället och individualism som dominerande ideologi, samt en konstruktion av individualistisk, (falsk) narcissism som naturlig och förhärligad av marknadsföring och reklam. Sättet som kapitalism kopplar ihop ansvar med ägande har också färgat romantikbegreppet. Den här dansen av många är ett försök att föreslå, föreställa och spekulera i andra uttolkningar av det romantiska.

Verket utgår från en idé om romantik som framställd i filmer, musikvideor och TV-serier som något som inte har så mycket att göra med innehåll, men mer med användandet av effekter för att förstärka eller skapa stereotyper, normer och därigenom producera specifika drömmar och begär, djupt rotade i konsumtionssamhällets premisser och idén om privat ägande. Här väcks frågor om, och i så fall hur, de positiva aspekterna av romantik kan omvärderas eller användas som medel för andra mål eller syften. Och hur relaterar romantik till kärlek, eller till en mindre exklusiv förståelse för begreppet som den här: ”Courtly love does not love the self any more than it loves the whole universe in a celestial or religious way” (Bodies without organs, A thousand Plateaus av Gilles Deleuze och Félix Guattari, 1987). Den här dansen är ett kast som i den etymologiska betydelsen av dans och balett – ballein – ballistik – att kasta för att träffa. Det är ett avsiktligt omkullkastande för att förlora betydelsen av romantik och föreställa den igen. Välkommen till en riot-grrrl inspirerad punkbalett.

RUDY
”Tänk om vi förskjuter frågan från “vem vill jag vara” till “vad för slags liv vill jag leva med andra?” Judith Butler

Utifrån en förståelse för dans som en pågående förhandling mellan historiska, kollektiva och individuella vanor, normer och begär, framstod Butlers fråga som en viktig, omöjlig men inspirerande utgångspunkt för en dans av många. Det blev tydligt att ta hand om, hänge sig åt och stötta förslag och idéer, samt att fylla verbet “följa” med agens var viktigt. I en önskan om att förstå vilka normer och vilken ideologi dansföreställningen håller som format, började det med ett ifrågasättande inte av hur dans tar form, utan utifrån vilka anledningar och vad dess potentiella syften kan vara. Det, utifrån ambitionen att inte ta något syfte för givet.

I den här föreställningen återupplivas individuella danshistorier, -drömmar och -minnen, för att kollidera med andras och konstituera en ny helhet. Tagna ut ur sina kontexter utgör de separata danserna en helhet som bär eller föreslår andra betydelser, förståelser och upplevelser. Utifrån en syn på kreativitet som kollektiv och konst som något mer än produktionen av artefakter föreslår RUDY en lugn stund där empati, omtanke, följande, stöttande, upprepande och imitation anses vara oumbärliga aspekter av konst.

 

Supported by: Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Kulturfonden för Sverige och Finland, Stockholms Stad, Viking Line, Weld, MDT, Köttinspektionen Dans, Danseatelier, Nordens Institut på Åland.

nordiskkulturfond_webbnordisk kulturkontakt webb

 

video: How to do things with Romance: a prologue https://vimeo.com/262871782

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s